เว็บไซต์ในจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก

อำเภอศรีสัชนาลัย

อำเภอกงไกรลาศ

อำเภอศรีสำโรง

อำเภอบ้านด่านลานหอย

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อำเภอคีรีมาศ

อำเภอศรีนคร


กระทรวงกลาโหม

แผนกสัสดีจังหวัดสุโขทัย


กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 4

โครงการชลประทานสุโขทัย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 21 จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย

ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุโขทัย

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย


กระทรวงคมนาคม

แขวงการทางสุโขทัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานทางหลวงชนบทสุโขทัย


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามจังหวัดสุโขทัย

สถานีควบคุมไฟป่าสุโขทัย

สถานีเพาะชำกล้าไม้สุโขทัย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง)

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย


กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 สาขาสุโขทัย


กระทรวงพาณิชย

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย


กระทรวงยุติธรรม

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก


กระทรวงแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย


กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย


กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลประจำอำเภอ


กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย


สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

สภอ.อำเภอเมืองสุโขทัย

สภอ.สวรรคโลก

สภอ.ศรีสัชนาลัย

สภอ.ศรีสำโรง

สภอ.กงไกรลาศ

สภอ.คีรีมาศ

สภอ.บ้านด่านลานหอย

สภอ.ทุ่งเสลี่ยม

สภอ.ศรีนคร

กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย


สำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดสวรรคโลก


สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานอัยการจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก


หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก

ททท.ภาคเหนือ เขต 3 (พิษณุโลก)

ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย

ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย

บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.สุโขทัย

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานประปาสุโขทัย

สำนักงานประปาสวรรคโลก

สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าสุโขทัย


หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

เทศบาลเมืองสวรรคโลก


องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอเมืองสุโขทัย

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลบ้านสวน

อบต.บ้านกล้วย

อบต.บ้านสวน

อบต.บ้านหลุม

อบต.ปากแคว

อบต.เมืองเก่า

อบต.ยางซ้าย

อบต.วังทองแดง

อบต.ปากพระ

อบต.ตาลเตี้ย

อำเภอสวรรคโลก

อบต.คลองยาง

อบต.นาทุ่ง

อบต.ในเมือง

อบต.ปากน้ำ

อบต.ป่ากุมเกาะ

อบต.ย่านยาว

อบต.หนองกลับ

อบต.คลองกระจง

อบต.ท่าทอง

อบต.เมืองบางขลัง

อบต.เมืองบางยม

อบต.วังไม้ขอน

อำเภอศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อบต.ดงคู่

อบต.บ้านกง

อบต.บ้านตึก

อบต.ป่างิ้ว

อบต.แม่สิน

อบต.สารจิตร

อบต.หนองอ้อ

อบต.แม่สำ

อำเภอกงไกรลาศ

เทศบาลตำบลไกรลาศ

อบต.กกแรด

อบต.กง

อบต.ไกรนอก

อบต.ไกรใน

อบต.ดงเดือย

อบต.ท่าฉนวน

อบต.บ้านใหม่สุขเกษม

อบต.หนองตูม

อบต.ไกงกลาง

อบต.ป่าแฝก

อำเภอคีรีมาศ

เทศบาลตำบลบ้านโตนด

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อบต.โตนด

อบต.ทุ่งยางเมือง

อบต.นาเชิงเมือง

อบต.บ้านน้ำพุ

อบต.บ้านป้อม

อบต.ศรีคีรีมาศ

อบต.สามพวง

อบต.หนองกระดิ่ง

อบต.หนองจิก


อำเภอศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง

อบต.เกาะตาเลี้ยง

อบต.ทับผึ้ง

อบต.นาขุนไกร

อบต.บ้านไร

อบต.ราวต้นจันทร์

อบต.วังลึก

อบต.สามเรือน

อบต.บ้านช่าน

อบต.บ้านนา

อบต.วังทอง

อบต.วังใหญ

อบต.วัดเกาะ

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม

อบต.กลางดง

อบต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

อบต.ทุ่งเสลี่ยม

อบต.ไทยชนะศึก

อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล

อำเภอบ้านด่านลานหอย

เทศบาลตำบลลานหอย

อบต.ตลิ่งชัน

อบต.บ้านด่าน

อบต.วังลึก

อบต.ลานหอย

อบต.วังตระคร้อ

อบต.วังน้ำขาว

อบต.หนองหญ้าปล้อง

อำเภอศรีนคร

เทศบาลตำบลศรีนคร

อบต.คลองมะพลับ

อบต.นครเดิฐ

อบต.น้ำขุม

อบต.ศรีนคร

อบต.หนองบัว


สมาคม / ชมรม / เอกชน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

สนามบินสุโขทัย


สถาบันการศึกษาในจังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ สุโขทัย

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

โรงเรียนอุดมดรุณ

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

โรงเรียนท่าชัยวิทยา

โรงเรียนลิไทพิทยาคม

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

โรงเรียนวังทองวิทยา

โรงเรียนวัดปากน้ำ

โรงเรียนเมืองเชลียง

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

โรงเรียนหนองตูมวิทยา

โรงเรียนไกรในวิทยา

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

โรงเรียนศรีนคร

กลับหน้าหลัก